Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

STATUT
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym
DAR
w WitnicyI. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 ) i innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym DAR jest niezależną organizacją pozarządową, apolityczną, nie nastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej i prowadzącą działalność pożytku publicznego.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie będzie mowa o:

1. Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "DAR",
2. Walnym - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
3. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Stowarzyszenia,
3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia,
4. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
5. Sądzie - należy przez to rozumieć Sąd Koleżeński Stowarzyszenia,
6. Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Stowarzyszenia,
7. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "DAR".

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal schroniska PKP, w Witnicy przy ul. Kolejowej.

§ 5

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Dla celów współpracy z zagranicą Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą w języku obcym.

§ 6

1. Stowarzyszenie działa na terenie Powiatu Gorzowskiego z możliwością rozszerzenia działalności na obszar sąsiednich powiatów.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
4. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powoływać Oddziały lokalne oraz Kluby.
5. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
6. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz tworzyć związki i zrzeszenia na warunkach określonych w Statutach tych organizacji.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA


§ 7


Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim do rodzin w trudnej sytuacji socjalno - bytowej.
Podstawowe cele stowarzyszenia: 1. Niesienie pomocy społecznej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych osób oraz rodzin.
2. Aktywizowanie osób ubogich i niezaradnych do pomocy innym potrzebującym.
3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, niepowodzeń losowych i życiowych.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym w przełamywaniu barier architektonicznych i społecznych.
5. Udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa osobom mającym problemy administracyjne i prawne, a także pomoc w dochodzeniu swoich praw.
6. Prowadzenie kampanii informacyjnych i innych działań m.in. na rzecz integracji społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
7. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i propagowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i sportowej.

§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez następujące działania:
1. Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy materialnej i usługowej.
2. Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucja środków pomocy (m.in. żywności, ubrań, środków finansowych, przedmiotów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzętu elektronicznego, mebli).
3. Pozyskiwanie funduszy do realizacji celów statutowych (ze źródeł krajowych, unijnych, zbiórek publicznych i innych).
4. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, firm, organizacji i instytucji, które pragną pomagać potrzebującym i Stowarzyszeniu.
5. Prowadzenie punktów porad, kursów szkoleniowych oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących potrzebującym.
6. Wykonywanie różnych form działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem (wypracowany dochód może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych).
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i organizowanie imprez kulturalno-oświatowych.
8. Współpraca z osobami, organizacjami oraz instytucjami o podobnych celach działania. 9. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA§ 9


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków założycieli - traktowanych dalej jako zwyczajnych,
b. członków zwyczajnych,
c. członków wspierających, d. członków honorowych.
2. Członkowie zwyczajni i członkowie założyciele posiadają równe prawa, chyba, że postanowienia szczegółowe będą stanowić inaczej.
3. Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne.

§ 10


1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut.
2. Członkowie założyciele nie muszą posiadać rekomendacji członków wprowadzających.§ 11Przyjmowanie członków zwyczajnych oraz wspierających odbywa się decyzją Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji i złożonej woli przystąpienia do Stowarzyszenia. Od decyzji odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia podjętej przez Zarząd można się odwołać do Sądu, a w ostateczności do Walnego, które podejmie ostateczną decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 12


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może ubiegać się osoba fizyczna, która uzyskała rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złożyła pisemną deklaracje o woli przystąpienia do Stowarzyszenia.
3. Każdy członek zwyczajny musi być członkiem Klubu lub Oddziału.
4. Osoby nieletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą wstępować do Stowarzyszenia na takich samych zasadach jak członkowie pełnoletni z zastrzeżeniem, że we władzach Stowarzyszenia nie mogą przekroczyć 1/3 składu danego organu.
5. Osoba, która ma ukończone 14 lat, a nie posiada ukończonych 16 lat, musi posiadać pisemną zgodę od prawnych opiekunów załączoną do deklaracji członkowskiej. Członek taki nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
6. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 13


Członkowie zwyczajni posiadają prawa:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do statutowych organów Stowarzyszenia pod warunkiem opłacania składek członkowskich z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 - 4.
2. Uczestnictwa z głosem stanowiącym na zebraniach organów Stowarzyszenia, gdy udział taki przewidziany jest przez Statut.
3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
4. Uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach i zjazdach na warunkach określonych przez Zarząd.

§ 14


Członkowie zobowiązani są:
1. Brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
2. Regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Swoją postawą godnie reprezentować Stowarzyszenie.

§ 15


1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje uchwała Zarządu.
2. Wygaśniecie członkostwa następuje:
a. po złożeniu rezygnacji,
b. po śmierci członka.
3. Pozbawienie członkostwa następuje w przypadku:
a. działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
b. niestosowania się do wymogów Statutu,
c. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami składek członkowskich przez okres dłuższy niż pół roku.
4. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka w przypadkach, o których mowa ust. 3 pkt "a" i "b" sprawę powinien wpierw zbadać Sąd.

§ 16


1. Organizacje pozarządowe mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach funkcjonowania Oddziału terenowego lub Klubu, o których mowa w § 23 i 48-52
2. Organizacje, o których mowa w ust. 1 mogą zachować swoją odrębność statutową pod warunkiem spisania porozumienia, w którym określi się warunki i zakres współpracy.

§ 17


1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która świadczy wolę czynnego popierania celów i działalności Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający - osoba prawna - działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający może desygnować jednego delegata na Walne.

§ 18


1. Członek wspierający ma prawo brać udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym.
2. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19


Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 20


1. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne osobom fizycznym za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Pisemny wniosek o nadanie honorowego członkostwa może złożyć do Zarządu 10 członków Stowarzyszenia. We wniosku należy podać dane osoby wnioskowanej, imiona i nazwiska wnioskodawców wraz podpisami i uzasadnieniem nadania honorowego członkostwa.
3. Przed nadaniem honorowego członkostwa należy uzyskać pozytywną opinię Sądu.
4. Zarząd opracuje Regulamin przyznawania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "DAR" i przedstawi do zatwierdzenia na Walnym.

§ 21


1. Członkowie honorowi posiadają czynne prawo wyborcze, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 22


Okresowego zwolnienia w opłacaniu składek może dokonać Walne uchwałą na wniosek Zarządu lub 10 członków Stowarzyszenia.

IV. ORGANY STOWARZYSZENIA§ 23


1. Organami stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków
b. Rada Stowarzyszenia,
c. Zarząd Stowarzyszenia,
d. Komisja Rewizyjna.
2. Organami stowarzyszenia mogą być:
a. Sąd Koleżeński
b. Odziały lub Kluby

§ 24


1. a) Kadencja organów Stowarzyszenia wymienionych w § 23 ust. 1 i ust. 2 pkt "a" trwa 4 lata,
b) kadencja organów może zostać skrócona, jeżeli tak postanowi Walne,
c) kadencja organów Stowarzyszenia wymienionych w § 23 ust. 2 pkt "b" trwa 2 lata
2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków organów wybieralnych przysługuje prawo uzupełnienia składu danego organu na zasadzie powołania przez Zarząd, na wniosek danego organu (nie więcej jednak niż o 1/3 członków pochodzących z wyboru).

§ 25


1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Stowarzyszenie może powoływać inne pomocnicze organy i określać odrębnymi regulaminami zasady ich działania pod warunkiem, że nie naruszają one kompetencji stałych statutowych organów Stowarzyszenia wymienionych w § 23.

IV-A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW§ 26


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne może być zwyczajne, nadzwyczajne i uroczyste.
3. Walne zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz na rok. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Walne nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 5. W przypadku funkcjonowania Oddziałów, Klubów oraz gdy Stowarzyszenie będzie liczyć więcej niż 100 członków można będzie Walne Zgromadzenie Członków przekształcić w Walne Zgromadzenie Delegatów. Zasady wybierania delegatów określone zostaną w Regulaminie Walnego.

§ 27


Do kompetencji Walnego należy:
1. Wybór przewodniczącego i prezydium Walnego.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór członków Komisji.
4. Wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego.
5. Ustalanie kierunków działalności i rozwoju oraz uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia.
6. Uchwalenie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na następny rok kalendarzowy.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla organów Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie odwołań od odmownej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka.
9. Przyznawanie i ewentualnie wycofanie członkostwa honorowego.
10. Ustalenie minimalnej wysokości składki członkowskiej. Walne może wskazać opcję deklarowania wysokości składki przez członków.
11. Przyjmowanie rocznych sprawozdań:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego.
12. Przyjmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej, jej rodzaju i formy prowadzenia.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i zbycia majątku trwałego. W sprawie zbycia majątku Walne nie może zbyć swego prawa na rzecz Zarządu.
14. Powoływanie stałych komisji oraz komisji doraźnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności lub zadań ściśle określonych przez Walne Zgromadzenie Członków.
15. Dokonywanie zmian w Statucie.
16. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 28


1. Walne Zgromadzenie poza wypadkami opisanymi w Statucie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
2. Do dokonywania zmian w Statucie wymagana jest większość 2/3 głosów członków obecnych wg listy obecności
3. W przypadku braku kworum Prezes ogłasza II termin Walnego wyznaczając nowy termin pół godziny później. W drugim terminie Walne jest prawomocne bez względu na ilość członków.

§ 29


1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków prowadzi Przewodniczący, wybrany przez Walne.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego należy prowadzenie obrad Walnego i współpraca z Komisjami powołanymi przez Walne do jego obsługi.

IV-B. RADA STOWARZYSZENIA§ 30


1. Rada jest organem pełniącym funkcje wykonawcze i koordynacyjne.
2. Do zadań Rady należy:
a) ustalanie składek członkowskich,
b) określanie zakresu wykonywanych zadań przez poszczególne kluby i oddziały,
c) powoływanie Oddziałów terenowych i Klubów.

§ 31


1. W skład Rady wchodzi Zarząd oraz szefowie Klubów i Oddziałów terenowych.
2. Funkcję przewodniczącego Rady pełni Prezes Zarządu i odpowiednio należy traktować inne osoby funkcyjne Zarządu.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. W głosowaniach wszyscy członkowie posiadają równe prawa z zastrzeżeniem § 32 ust. 6.

IV-C. ZARZĄD STOWARZYSZENIA§ 32


1. W skład Zarządu może wchodzić od 5 do 9 członków.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, bezpośrednio po Walnym, ze swego składu wybiera Prezesa oraz:
a. 1- 2 wiceprezesów
b. sekretarza
c. skarbnika
3. Zarząd jest organem zarządzająco-wykonawczym, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego i innych obowiązujących przepisów.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
6. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie ich równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 33


Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Wybranie na pierwszym posiedzeniu Prezesa oraz osób funkcyjnych ze swego składu.
2. Kierowanie pracą i realizacja bieżących zadań Stowarzyszenia.
3. Realizacja uchwał Walnego.
4. Zarządzanie mieniem Stowarzyszenia. Przy przyjęciu majątku trwałego Zarząd musi uzyskać akceptację na najbliższym Walnym.
5. Pozyskiwanie funduszy, w tym przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Współpraca z Oddziałami terenowymi i Klubami oraz nadzór nad ich działalnością.
8. Przygotowanie projektów uchwał dla Walnego.
9. Powiadomienie członków i przygotowanie Walnego.
10. Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia na Walnym regulaminów:
a. obrad Zebrania Walnego,
b. Zarządu,
c. Komisji Rewizyjnej,
d. Sądu,
e. Oddziałów, Klubów,
f. Honorowego Członka Stowarzyszenia

11. Stwierdzenie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa na wniosek Sądu. Opinia Sądu nie jest wymagana w przypadku zaległości w opłacaniu składek członkowskich. 12. Współpraca z pozostałymi organami Stowarzyszenia, wysłuchiwanie ich opinii i wspieranie w działaniach.


§ 34


1. Prezes kieruje pracami Zarządu i jest przełożonym pracowników biura Stowarzyszenia.
2. Zarząd może powołać dyrektora/kierownika biura Stowarzyszenia i w tej sytuacji musi przekazać mu część kompetencji związanych z bieżącym zarządzaniem pracami Stowarzyszenia.
3. W przypadku zatrudnienia pracowników biurowych Zarząd zobowiązany jest do opracowania regulaminu pracy biura. Regulamin taki podlega zatwierdzeniu przez Walne.
3. Dyrektor jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
4. Dyrektor biura może być jednocześnie członkiem Stowarzyszenia i członkiem Zarządu.

§ 35


Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 36


Szczegółowe zasady pracy Zarządu określone zostaną w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia i zatwierdzone na Walnym.

IV-D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 37


Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia kontrolującym działania Zarządu i Zarządów Oddziałów oraz Klubów.

§ 38


1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes, chyba że Komisja ukonstytuuje się bezpośrednio po Walnym.
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie od 3 do 5 członków. Przewodniczącego wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej ze swojego grona.
3. Komisja obraduje w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

§ 39


Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. badanie sprawozdań finansowych Zarządu,
c. przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia,
d. nadzór nad realizacją uchwał Walnego przez Zarząd,
e. nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu w działalności Stowarzyszenia.
f. nadzór nad komisjami rewizyjnymi i zarządami niższego szczebla.

§ 40


Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 41


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie Walnemu o ustaleniach kontrolnych i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

§ 42Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a. osoby będące w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa I stopnia w stosunku do członków Zarządu lub znajdujące się w podległości z tytułu zatrudnienia, b. osoby pełniące funkcję przewodniczącego Oddziału lub Klubu,
b. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 43


Szczegółowe zasady pracy Komisji określone zostaną w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i zatwierdzone na Walnym.

IV-E. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 44

Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia mającym za zadanie rozstrzyganie skarg członków, opiniowanie kandydatów do tytułu Honorowego Członka oraz rozpatrywanie zasadności wniosków o ukaranie członków.

§ 45

1. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje Prezes, chyba że Sąd ukonstytuuje się bezpośrednio po Walnym. 2. Sąd działa w składzie od 3 do 5 członków. Przewodniczącego wybierają członkowie Sądu ze swojego grona. 3. Sąd obraduje w miarę potrzeb.

§ 46

Członkami Sądu mogą zostać członkowie nie pełniący funkcji w innych organach Stowarzyszenia i cieszący się nienaganną opinią.

§ 47

Szczegółowe zasady działalności sądu określone zostaną w Regulaminie Pracy Sądu Koleżeńskiego i zatwierdzone na Walnym.


IV-F. ODDZIAŁY LOKALNE, KLUBY

§ 48

1. Oddziały lokalne Stowarzyszenia pozostają w strukturach Stowarzyszenia jako jego podstawowe terenowe jednostki organizacyjne. Są podporządkowane władzom Stowarzyszenia oraz realizują cele Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków działań przewidzianych w Regulaminie Oddziału zgodnym z tym Statutem. 2. Do realizacji statutowych zadań w określonym zakresie mogą być powoływane Kluby.
3. Zasady powoływania i działalności Oddziałów należy stosować także przy powoływaniu i działaniu Klubów.

§ 49

1. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 10 członków Stowarzyszenia deklarujących chęć powołania Oddziału działającego na określonym terytorium np. gmina. 2. Protokół zebrania założycielskiego oraz Regulamin Oddziału - Klubu stanowi podstawę do zarejestrowania Oddziału w Zarządzie.

§ 50

1. Organami Oddziału są:
a. Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
2. Organem Oddziału może być Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 51

Organy Oddziału wybierane są na dwuletnią kadencję w głosowaniu tajnym.

§ 52


Wszystkie regulaminy opracowane w okresie między Walnymi są obowiązujące. Postanowienia takiego regulaminu mogą być zaskarżone na najbliższym Walnym i wówczas Walne rozstrzyga o zasadności skargi.

V. MAJATEK I FUNDUSZE

§ 53

1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dochodów z własnej działalności statutowej,
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w zarządzie Stowarzyszenia,
e. dotacji i ofiarności publicznej,
f. dotacji i zleceń usług od administracji publicznej,

g. dochodów z działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 54


1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego stowarzyszenia wymaga zgody Walnego w głosowaniu imiennym.
3. Stowarzyszenie przeznacza całość swoich dochodów na działalność statutową.

§ 55

W razie rozwiązania lub likwidacji Oddziału, majątek przechodzi na własność Stowarzyszenia.

§ 56

Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
c. wykorzystywania majątku stowarzyszenia przez jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich do celów innych niż statutowe.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57

1. Uchwalę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania będących na Walnym.
2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 58

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maja przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i inne obowiązujące oraz określające zasady działalności organizacji pozarządowych.

§ 59

W przypadku likwidacji Stowarzyszenia pozostałość majątku przekazana zostanie na rzecz instytucji niekomercyjnej o celach statutowych możliwie zbliżonych do celów statutowych Stowarzyszenia.